„Picioarele“ – parte de lut parte de fier (II)

După ce am discutat despre identitatea ,,pietrei“ care se desprinde ,,fără ajutorul vreunei mâini omenești“ și face praf chipul de aur, argint, aramă, fier și lut, trebuie să zăbovim puțin „la punctul de impact“. Iată ce ne spune profeția lui Daniel:

empires

,,Tu te uitai la el, şi s-a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot pământul“…

„Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâma şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.  Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămînea în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Şi după cum degetele dela picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul“ (Daniel 2:34-35; 40-43).

Daniel ne spune că „Piatra“ va lovi chipul imperiilor mondiale la nivelul picioarelor „parte de fier și parte de lut“ și întregul eșafodaj al autorității umane asupra pământului se va nărui și va dispare din istorie. Ea însă se va întinde pe întregul pământ, va instaura o împărăție eternă și „o va dărui poporului lui Dumnezeu“ (Dan. 7:27).

Așa cum am văzut în prima parte a acestui articol, „Piatra“ nu poate fi identificată cu „Biserica în care este Christos“ pentru că, după două mii de ani de încercări nereușite, împărăția „catolică“ a Bisericii s-a dovedit o întreprindere pe cât de neputincioasă, pe atât de nefastă. Cu toate că și-a răspândit emisarii în toate cele patru colțuri ale lumii, Biserica n-a reușit să domine toate împărățiile pământului și cu atât mai puțin „să le facă praf“. „Piatra“ nu poate fi decât Isus Christos la cea de a doua Lui venire.

Imaginea descrisă de profetul Daniel ne lasă însă și cu o altă problemă: Dacă „Piatra“ este Domnul Isus la cea de a doua Sa venire, cine sau „ce“ este această a patra împărăție viitoare în care va lovi ea ? Dacă rămânem la interpretarea conform căreia cele patru împărății mondiale descrise în visul profetic au fost: Persia, Medo-Persia, Grecia și Roma, atunci Domnul Isus trebuia să fi venit deja, pentru că Imperiul Roman nu mai există! El ar fi trebuit să apară în perioada de timp cuprinsă între instaurarea imperiului roman și căderea lui! Ori aceasta nu s-a întâmplat!

Să fi greșit Dumnezeu sau suntem noi greșiți în interpretările noastre? Cine este acest imperiu mondial „parte de fier și parte de lut“ în care lovește Domnul Isus la venirea Sa?

Pentru a răspunde la această întrebare, John MacArthur ne sfătuiește să completăm informațiile din visul lui Nebucadnețar cu elementele vedeniilor lui Daniel din capitolul 7 al cărții.  Dumnezeu nu ne-a dat degeaba o a doua descriere a succesiunii celor patru imperii mondiale. Iată ce scrie în capitolul 7 al cărții lui Daniel:

„În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. M-am uitat la ea, până în clipa când i s-au smuls aripile; şi, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om, şi i s-a dat o inimă de om. Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într-o rână; avea trei coaste în gură între dinţi; şi i s-a zis: ,,Scoală-te, şi mănâncă multă carne!“ După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s-a dat stăpânire.

4 beast

După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne“ (Dan. 7:2-7).

John MacArthur spune că descrierile lui Daniel sunt aproape identice cu vedeniile apostolului Ioan din cartea Apocalipsei:

„Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.  Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare“ (Apoc. 13:1-2).

Pentru o interpretare corectă a vedeniilor trebuie să respectăm tălmăcirea pe care Biblia ne-o dă pentru înțelegerea lor:

Apele cele mari „sunt popoare, gloate, neamuri, limbi“ (Apoc. 17:15).

Patru vânturi mari sunt întinderea spațiului, locul acțiunilor lui Dumnezeu asupra pământului (Daniel 7:2; 8:8; 11:4; Zah. 2:6).

Patru fiare sunt patru imperii, sălbăticite față de autoritatea lui Dumnezeu (Dan. 2:37, 39, 40).

Apocalipsa lui Ioan ne mai dă încă un amănunt important: la data scrierii, parte din manifestările celei de a patra „fiare“ erau încă în viitor:

„Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sunt zece împăraţi, cari n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara“ (Apoc. 17:12).

Ioan scrie din insula Patmos unde fusese exilat de autoritățile din Imperiul Roman, dar el privește spre o manifestare a Imperiului care se afla încă în viitor, întrezărind reapariția Imperiului după o perioadă de absență:

„Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă, şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne. Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. – Aici este mintea plină de înţelepciune“ (Apoc. 17:8-9).

Cea de a patra fiară, Imperiul Roman, „era, nu mai este și va veni“ ! Poate fi ceva mai clar decât aceasta?

Iată harta cu așezarea geografică a celor patru mari imperii mandible:

Daniel 7:4  Cea dintâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur …

Leu – Babilonbabilon

Daniel 7:5  a doua era ca un urs … avea trei coste în gură 

Urs – Medo-Persiamedia

Daniel 7:6  o alta ca un pardos (leopard), care avea patru aripi ca o pasăre; fiara aceasta avea și patru capete 

Leopard – Grecia grecia

Daniel 7:7  o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică … 

Fiara “înspăimântătoare” – Imperiul Roman fourth beast

Parte din manifestările celei de a patra „fiare“ se găsesc încă în viitor și vor pregăti circumstanțele în care va apare Antichristul. Acest exponent apoteotic al celei de a patra fiare va impune pe pământ o stăpânire „draconică“, o dominare totală și o împotrivire fățișă față de Dumnezeu și tot ce Îi aparține:

„Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: ,,Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?“

I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam. Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat. Cine are urechi, să audă!“ (Apoc. 13:3-9).

Antichristul nu va nimici orice formă de manifestare religioasă. Dimpotrivă! El va instaura o religie a lui însuși, în care va cumula toate elementele drăcești ale tuturor religiilor păgâne din istorie. Ea este numită „curva cea mare“ în acest text din Apocalipsa. Obiectul de cult va fi Antichristul însuși, care va folosi această religie falsă pentru a-și întări dominația asupra omenirii. Dacă „cele șapte coline“ descrise în Apocalipsa ca elemente de identificare a locului de coordonare a noii religii este Roma, „cetatea eternă“, atunci obrăznicia Antichristului va fi enormă. El va impune omenirii o religie cu adevărat „catolică“, chiar din locul în care Biserica instituționalizată a eșuat în încercarea ei nefericită.

Dumnezeu ne spune că „religia Antichristului“ este suma de religii păgâne cu care au cochetat toți liderii din istoria popoarelor lumii:

„Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, a venit de a vorbit cu mine, şi mi-a zis: ,,Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari.

Cu ea au curvit împăraţii pământului; şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!“ Şi m-a dus, în Duhul, într-o pustie. Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină cu nume de hulă, şi avea şapte capete şi zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.

Pe frunte purta scris un nume, o taină: ,,Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.“

Şi am văzut pe femeia aceasta, îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.

Şi îngerul mi-a zis: ,,De ce te miri?“ Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă, şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.

Fiara, pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise dela întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni. – Aici este mintea plină de înţelepciune. – Cele şapte capete sunt şapte munţi, pe cari şade femeia. Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă, şi când va veni, el va rămânea puţină vreme.

Şi fiara, care era, şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte, şi merge la pierzare.

Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sunt zece împăraţi, cari n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.

Toţi au acelaş gând, şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.

Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, cari sunt cu El, de asemenea îi vor birui. Apoi mi-a zis: ,,Apele, pe cari le-ai văzut, pe cari şade curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.

Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, şi fiara, vor urî pe curvă, o vor pustii, şi o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca, şi o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Şi femeia, pe care ai văzut-o, este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împăraţii pământului“ (Dan. 17:1-18).

Odată stabilită identitatea acestei a patra „fiare“ din vedeniile lui Daniel, vă invit să zăbovim puțin la amănuntele din descrierea ei.

„Zece degete“

În visul lui Nebucadnețar, cea de a patra împărăție mondială corespunde părți de jos a chipului uman: cele două picioare de fier, fluierele picioarelor, tot de fier, și labele picioarelor, „parte de fier și parte de lut“. Descrierea corespunde de minune. După ce Imperiul Roman a cuprins aria geografică maximă, el s-a divizat în cele două ramuri: ramura de apus și ramura de răsărit, corespunzătoare celor două picioare. Forma lui finală va fi o alianță simbolizată de cele zece degete de la picioare ale chipului:

„Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită … (Dan. 2:41).

„Parte de fier și parte de lut“

Cea de a patra împărăție va cunoaște o formă în care tăria ei („fierul“ este cel mai dur dintre toate metalele pomenite în descrierea lui Daniel) va fi sabotată de slăbiciunea unora din elementele ei componente („lutul“ din descrire).

„ … dar va rămânea în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul“ (Dan. 2:41).

„Nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică“

Vedeniile lui Daniel adaugă câteva elemente la această descriere:

„După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece coarne“ (Dan. 7:7).

Trebuie să remarcăm cu uimire că aceste elemente nu se pot aplica în întregime Imperiului Roman, așa cum a fost el în istoria de până acum.

Imperiul roman nu a fost niciodată împărțit în zece împărății mai mici. El a avut „două picioare“, dar n-a avut „zece degete“!

Imperiul Roman n-a fost niciodată o alianță de slăbiciune și putere. Atât cât a existat deja, Imperiul Roman a fost un monolit puternic. Lumea de atunci a fost unită printr-un sistem rutier în care „toate drumurile duceau la Roma“.

Sigur, Impreiul Roman a fost tare și a stăpânit cu asprime peste popoarele de atunci, dat el n-a fost mai „înspăimântător“ decât celelalte trei imperii dinaintea lui. Dimpotrivă, prin comparație, Imperiul Roman a fost un imperiu de „domni“, care a civilizat mai toate națiunile cucerite. Asiria a fost mult mai crudă decât Roma! Asirienii puneau două suliți la porțile cetăților cucerite și înfășurau pe ele pielea jupuită de pe oamenii cuceriți. Priveliștea era înspăimântătoare. Asirienii au cucerit prin forță și au stăpânit prin teroare. Ei trimiteau câțiva dintre supraviețuitori la cetățile următore cu mesajul: „vreți să pățiți la fel sau vă predați de bună voie?“ Romanii au cucerit lumea cu tactica și tehnica militară.

Renașterea Imperiului Roman

Pentru a se manifesta în forma descrisă de Daniel, Imperiul Roman va trebui să revină în istorie. Dar oare ne-a părăsit el vreodată?

„ … fiara era, nu mai este, şi va veni“ (Apoc. 17:9).

Cine se uită atent în jur, elemente ale Imperiului Roman sunt încă cu noi. Am să vă dau numai două exemple. Mai toate codurile juridice ale lumii civilizate au la bază „dreptul roman“. Toată contabilizarea modernă are la bază extraordinara pasiune a Romei pentru contabilizare. Pretudindeni, când este vorba despre cantități folosim cifrele arabe, dar când este vorba despre administrație și ordine folosim literele „romane“. Mai sunt și alte vestigii, încă active, ale Imperiului Roman printre noi. Ori de câte ori vorbim despre ,,parlamente“, de ,,consuli“ și Consulate, vorbim încă în limbajul Romei …

Cei care au susținut necesitatea refacerii Imperiului Roman pentru împlinirea profețiilor lui Daniel au fost luați în râs de oamenii din celelalte secole. Proiectul numit „Europa unită“ a făcut ca râsul batjocoritorilor să le înghețe pe buze. Ca la o comandă nevăzută, fără nici un foc de armă, statele care s-au luptat timp de peste o mie de ani pentru independență și autonomie au început să se alinieze unul cu celălalt. Tendința este așa de aprinsă, dorințele sunt atât de arzătoare încât bunăstarea noii „uniuni“ s-a simțit amenințată de venirea statelor mai sărace și s-a creat chiar și o „listă de așteptare“!

Avem acum o Europă fără granițe, o monedă unică, un Parlament european și se vorbește din ce în ce mai insistent de un președinte european și o armată europeană, care să contrabalanseze amenințarea militară a Rusiei colonialiste.

Sigur, Imperiul Roman reînviat va fi și nu va fi ca forma lui din antichitate. Ceea ce știm precis este că el va fi o alință nereușită între state tari și state slabe (fier și lut), grupate în final într-o confederație de zece entități geografice (zece degete). Chiar și ridicarea amenințătoare a Rusiei nu face altceva decât să grăbească procesul de integrare europen, silind țările ,,de pe margine“ să se grăbească. Dacă Dumnezeu va dori să respecte elementele geografice ale fostului imperiu, el va trebui să cuprindă teritoriile Europei și ale țărilor din jurul Mării Mediterane, numită de romani ,,Mare Nostrum“ (Marea noastră).

Ne mai rămâne să explicăm de ce fiara a patra a avut un chip imposibil de descris printr-o asemănare cu un animal sălbatic existent. Ni se spune doar atât:

„ … o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte…“ (Dan. 7:7).

Vă rog să nu râdeți de încercările mele. Vă dau doar o părere personală.

Ca să poți identifica o fiară care te atacă trebuie ca ea să se apropie de tine și să sară asupra ta. Nu poți identifica o fiară pe care n-ai cum să o vezi. În mod analog, eu cred că puterea militară a devenit „nespus de grozav de înspăimântătoare și de puternică“ din momentul inventării prafului de pușcă. Întrebați-i pe indigenii țărilor din cele două continente americane cum li s-a părut când europenii n-au mai avut nevoie să lupte corp la corp cu ei, ci s-au mulțumit „să stea ascunși printre copaci, la depărtare și să arunce foc din sulițele lor“.

După puști și pistoale, au urmat mitralierele, tunurile. Apoi a apărut aviația militară, bombele, rachetele cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune. Astăzi se vorbește despre o „rază“ a morții“ care se paote folosi prin sateliți. Avem bombe nucleare, bombe bacteriologice, bombe chimice. Agresivitatea noastră militară a devenit cu adevărat „nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică“. Nu este de mirare neputința lui Daniel de a o identifica. El se mulțumește să ne spună că „avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare ce mai rămânea; era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte“.

Cântărind grozăviile unui posibil război mondial, un istoric renumit s-a mulțumit să spună: „Nu știu cu ce se va lupta în cel de al treilea război mondial, dar vă pot spune cu certitudine cu ce se vor lupta oamenii după aceea, cu pietre și cu bâte“.

 Variante posibile

Acum câțiva ani, cineva a ,,descoperit“ o hartă ,,secretă“ în care cei din Noua Ordine Mondială (americani-anglosaxoni și evrei) se gândesc să împartă lumea pentru o mai bună administrare. Imediat ce am văzut-o, mia sărit în ochi numărul ,,10“ al noilor regiuni administrative.

Există foarte mulți oameni care îmbrățișează această variantă pofetică. Trebuie să recunosc faptul că împărțirea propusă își are meritele ei, ținând seama de afinitățile de religie, de etnie și de dezvoltare economică.

10 regions

Pentru cei ce cred că Dumnezeu va reface Imperiul Roman pe străvechea lui vatră, această variantă este imposibilă și improbabilă. De fapt, texte auxiliare care vorbesc despre un conflict final în care Antichristul se va înfrunta în valea lui Meghido cu Gog venit din miazănoapte și cu marea oștire venită din răsărit interzic o asemenea variantă de interpretare. O încercare de subordonare a tuturor țărilor lumii sub cupola unei ,,Noi ordini mondiale“ există, iar Anglia și America sunt evident principalele ei motoare. Israelul este doar ,,casierul“ acestui sistem, în nici un caz unul dintre motoarele lui principale. Ca stat, Israelul se află mereu în pericol existențial, iar a-l bănui de puternice influențe malefice asupra tuturor mai marilor lumii este o eroare care dă pe față mai degrabă antisemitismul milenar stârnit și întreținut în lume de ,,balaurul cel vechi“.

Ne rămâne la dispoziție varianta Europei Unite, care este astăzi o realitate incontestabilă. Chiar și faptul că între țările Europei Unite există mari diferențe economice este o confirmare a profețiilor lui Daniel. Așa numitele PIGS (mari consumatori de ajutoare europene):  Portugalia, Italia, Grecia și Spania nu vor putea nicioodată să țină pasul cu Germania, Anglia și Franța. Oricât de mult s-ar strădui Europa pentru o integrare deplină, noi știm încă de pe acum că ea nu va fi unită decât în măsura în care fierul se poate uni cu lutul olarului. Unde se află România în acest amalgam? Vă las pe dumneavoastră să spuneți …

1o states

 Quod erat demonstrandum ! Aici se încheie articolul nostru despre identitatea ,,Pietrei“ și a imperiului ,,parte de fier și parte de lut“ din profețiile lui Daniel.

(Descrierea manifestărilor Antichristului și felul în care Dumnezeu Îl va nimici cu „suflarea gurii Sale“ la cea de a doua venire nu face obiectul acestui studiu. Cei interesați pot citi un articol destinat acestei teme aici
O analiză amănunțită a profeției din visul lui Nebucadnețar se găsește aici)

2 comments on “„Picioarele“ – parte de lut parte de fier (II)

  1. Pingback: Picioarele, ,,parte de fier și parte de lut“ (II) | B a r z i l a i – e n – D a n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s