,,Altfel“ despre Apocalipsa

Oamenii de astăzi au ajuns să confunde termenii Bibliei. Nu e de mirare. Majoritatea nici nu au citit-o vreodată. Mai trist este că și unii din cei ce au citit-o fac confuzii.

Din cauza evenimentelor surprinzător de mari în implicații, citim în ziare și reviste că ,,Vine Apocalipsa“.  Sensul este de ,,Vine sfârșitul !“ Apocalipsa este percepută astfel ca o vreme de final al istoriei. Aceasta este o mare confuzie din câteva motive:

1. Mai întâi, termenul ,,apocalipsa“ nu înseamnă ,,final“, ci ,,descoperire“. Aceasta este lămurit în primul verset al cărții cu același nume din Noul Testament:

,,Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut“ (Apoc. 1:1).

Confuzia a fost întreținută de creatori de film din America. Când au căutat un titlu spectaculos pentru o peliculă despre grozăviile din războiul dus în Vietnam, ei au evitat traducerea engheză a Bibliei, preferând un termen obscur pentru majoritatea cinefililor ,,Apocalypse now“. Dacă în loc de transliterarea din limba greacă ar fi folosit traducerea engleză, filmul ar fi trebuit să se numească ,,Revelation now!“ (,,Descoperirea azi!“)

În logica Bibliei, ultima carte din Noul Testament cuprinde ,,descoperirea“ lui Isus Christos despre triumful Său final în teribilele evenimente viitoare. ,,Apocalipsa“ nu are o conotație negativă, ca în folclorul mediatic de azi, ci una pozitivă. ,,Apocalipsa“ este o veste bună dată celor ce trăiesc în întunericul necazurilor actuale, o înștiințare despre triumful binelui în toate sectoarele existenței, despre promovarea la un palier superior al vieții, cu o calitate infinit superioară celei pe care o experimentăm astăzi. Dacă trebuie să ne înfiorăm când vorbim despre ,,Apocalipsa“, fiorii noștri n-au de ce să fie din cauza groazei, ci din cauza … unei bucuroase anticipări ! Atunci nu vom fi ,,doar cu El“, ci și ,,ca El !“

,,Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un locîntunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre“ – 2 Petru 1:19 

,,Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şisupune toate lucrurile“ – Filipeni 3:20-21

,, … aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos“ – Tit 2:13

,,Ferice* de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea** este aproape!“ – Apoc. 1:3

Pentru cei care nu știți, Iosif a fost primul om supranumit ,,descoperitorul de taine“:

,,Faraon a pus lui Iosif numele: Ţafnat-Paeneah (Descoperitor de taine) şi i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. Şi Iosif a pornit să cerceteze ţara Egiptului.“ – Geneza 41:45 

2. În al doilea rând, în calendarul divin, evenimentele descrise în cartea ,,descoperirilor“ nu marchează ,,sfârșitul“, ci doar trecerea unui prag spre o altfel de desfășurare a istoriei. Suntem doar un fragment de timp pe axa nesfârșită a eternității. După teribilele judecăți viitoare, vom continua să trăim într-o altfel de ordine universală. În funcție de atitudinea pe care au avut-o față de Dumnezeu aici pe pământ, oamenii își vor continua existența în două destinații deosebite, în rai sau în iad. Iată ce ne spune profetul Daniel despre una din aceste judecăți ca un prag spre două destinații deosebite:

,,Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică. – Daniel 12:2

3. În al treilea rând, ținta tuturor ,,descoperirilor“ din Biblie nu sunt evenimentele viitoare, oricât de spectaculoase ar fi le, ci persoana lui Dumnezeu, sursa vieții la toate palierele ei, de la cea vegetală, la cea eternă:

„Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.“ – Ioan 17:1-3

Această perspectivă este singura perspectivă corectă în interpretarea istoriei, atât în Biblie, cât și în afara ei. Tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră este ,,șansa“ pe care o oferă Dumnezeu oamenilor de a relua legătura pierdută cu El în clipa păcatului originar (* Isa 53:11; Ier 9:24; ** 1 Cor 8:4; 1 Tes 1:9; Ioan 3:34; Ioan 5:36; Ioan 5:37; Ioan 6:29; Ioan 6:57; Ioan 7:29; Ioan 10:36; Ioan 11:4).

Unul din pasajele mele preferate din Biblie vorbește despre o ,,apocalipsă“ care nu este de loc violentă, dar mult mai spectaculoasă și mai importantă pentru mine. Iată-i textul:

,,Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea, ca să fie proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. – 2 Tes. 1:6-10).

Creștinii sunt ,,purtători de Christos“ și va veni o vreme când această realitate va fi văzută de întregul univers.

Romani 8:19 De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.

Sper să fii și tu printre aceia. Amin.

+++++

Vă las să descoperiți voi singuri frumusețea ,,descoperirilor“ din Biblie, ca pe niște ferestre întredeschise spre existența noastră viitoare. Iată doar câtva texte:

 • Romani 16:25 Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,
 • Galateni 1:12 pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.
 • 2 Tesaloniceni 1:7 şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,
 • Habacuc 1:1 Prorocia descoperită prorocului Habacuc.
 • Matei 10:26 Aşa că să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut.
 • Matei 11:25 În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.
 • Matei 16:17 Isus a luat din nou cuvântul şi i-a zis: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri.
 • Marcu 4:22 Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va ieşi la lumină.
 • Luca 10:21 În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.”
 • Ioan 12:38 ca să se împlinească vorba pe care o spusese proorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?”
 • Faptele apostolilor 17:23 Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.”
 • Romani 1:17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.”
 • Romani 1:19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
 • Romani 8:18 Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.
 • 1 Corinteni 2:10 Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
 • 1 Corinteni 14:25 Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru.
 • 1 Corinteni 15:15 Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie.
 • Galateni 3:23 Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită.
 • Efeseni 3:5 care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin Duhul.
 • Coloseni 1:26 Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,
 • 2 Timotei 1:10 dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.
 • Tit 1:3 ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
 • Evrei 4:13 Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.
 • 1 Petru 1:5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!
 • 1 Petru 1:12 Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească.
 • 1 Petru 5:1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:
Advertisements

2 comments on “,,Altfel“ despre Apocalipsa

 1. Pingback: ,,Altfel“ despre Apocalipsa | B a r z i l a i - e n - D a n

 2. Pingback: ,,Altfel“ despre Apocalipsa | CRONICA VECHIMII NEAMULUI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s